快捷搜索:

投躯报明主,身死为国殇。

投躯报明主,身逝世为国殇。

出自南北朝鲍照的《代出自蓟北门行
原文赏析:
羽檄起边亭,烽火入咸阳。
征师屯广武,分兵救朔方。
严秋筋竿劲,虏阵精且强。
皇帝按剑怒,使臣遥相望。
雁行缘石径,鱼贯度飞梁。
箫鼓流汉思,旌甲被胡霜。
疾风冲塞起,沙砾自招展。
马毛缩如蝟,角弓弗成张。
时危见臣节,世乱识忠良。
投躯报明主,身逝世为国殇。
拼音解读
yǔ xí qǐ biān tíng ,fēng huǒ rù xián yáng 。
zhēng shī tún guǎng wǔ ,fèn bīng jiù shuò fāng 。
yán qiū jīn gān jìn ,lǔ zhèn jīng qiě qiáng 。
tiān zǐ àn jiàn nù ,shǐ zhě yáo xiàng wàng 。
yàn háng yuán shí jìng ,yú guàn dù fēi liáng 。
xiāo gǔ liú hàn sī ,jīng jiǎ bèi hú shuāng 。
jí fēng chōng sāi qǐ ,shā lì zì piāo yáng 。
mǎ máo suō rú wèi ,jiǎo gōng bú kě zhāng 。
shí wēi jiàn chén jiē ,shì luàn shí zhōng liáng 。
tóu qū bào míng zhǔ ,shēn sǐ wéi guó shāng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: